ساعت كار كتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس به چه صورت مي باشد؟


كتابخانه در دو شيفت صبح و عصر باز مي باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >